inloggen
Banner Image
basket waiting

Voorwaarden

1/ Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders vermeld. Onze levertermijnen zijn louter indicatief en gelden steeds tenzij in geval van verkoop of overmacht.
 
2/ Wij garanderen dat onze producten conform zijn met de termijn van onze aanbieding. Onze verantwoordelijkheid is strikt beperkt tot de vervanging van de goederen die erkend worden als gebrekkig of niet-conform door ons toedoen.
 
3/ Het vervoer van de goederen, wat ook het transportmiddel is, is steeds op risico van de bestemmeling, zelfs bij franco levering.
 
4/ Elke klacht dient per aangetekende brief te gebeuren, binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.
 
5/ Al onze facturen zijn ten laatste te betalen op de vervaldatum die erop vermeld staat. Als er geen vervaldatum vermeld is, dan zijn onze facturen contant te betalen, zonder korting.
 
6/ Krachtens de artikels 1152 en 1229 van het burgerlijk wetboek, zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum het factuurbedrag vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20%, met een minimum van 50€. Bovendien zal op dit bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest berekend worden tegen een aanslagvoet van 1,5% per maand, vanaf de datum van uitgifte.
 
7/ Voor elke herinnering wordt bovendien een automatische en forfaitaire verhoging van 6€ aangerekend.
 
8/ Voor elke betwisting aangaande onze facturen zijn uitsluitend de rechtbanken van Bergen bevoegd.
 
9/ Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die door de cocontractant zouden kunnen worden ingeroepen.
 
10/ Behoud van eigendom:
Ongeacht de verzendingsmethode of de incasseringsmethode, blijven alle goederen onze eigendom tot de betaling volledig gebeurd is.